Run CORESET zero = 0 and offset To pointA = 0

Hi Experts.

Did any one try to run CORESET zero = 0 and offset To pointA = 0?

In SA MODE.