O-RAN architecture on AWS!

O-RAN architecture on AWS!